UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
 
CENTRUL DE INOVARE ÎN PREDARE ŞI ÎNVĂŢARE

Statut

 

STATUTUL CENTRULUI PENTRU INOVARE ÎN PREDARE – ÎNVĂŢARE

 

CAP. I. Dispoziţii generale

Art.1.Denumirea centrului de formare şi cercetare în domeniul psiho-pedagogiei universitare este “Centrul pentru inovare în predare și învățare" (CIPI).

Art. 2. CIPI este subordonat Rectoratului Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca.

Art. 3. Sediul Centrului este în imobilul Universităţii,  Clădirea Juventus, Str Pandurilor nr. 7, camera  7.

Art. 4.Centrul se înfiinţează pe durată nedeterminată.

 

CAP. II. Scop şi obiective

Art. 1. Scop

 Centrul are ca scop dezvoltarea profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice universitare, susţinută de cercetarea performantă în domeniul psihopedagogiei şi didacticii universitare.

Art. 2. Obiective

a. Organizarea activităţilor centrate pe dezvoltarea competenţelor psihopedagogice ale cadrelor didactice universitare, oferind cursuri de formare pe teme de larg interes, diferenţiate în funcţie de nivelul de pregătire sau de funcţia didactică deţinută de cursant.

b.  Oferirea de consultanţă psihopedagogică şi asistenţă cadrelor didactice universitare interesate de propria dezvoltare profesională.

c.  Sprijinirea formării cadrelor didactice universitare tinere, facilitând întâlniri periodice cu mentori în domeniu.

d. Dezvoltarea şi diseminarea bunelor practici în predarea universitară.

e. Dezvoltarea şi promovarea  practicilor de recunoaştere şi recompensare a excelenţei în predare.

f. Stimularea schimbului de idei şi informaţii cu specialiştii din ţară şi din străinătate, prin participarea la proiecte comune, la seminarii, conferinţe.

g. Promovarea publicării rezultatelor cercetării în reviste de profil din ţară şi străinătate.

h. Acordarea, la cerere şi contra cost,  de asistenţă şi expertiză unor persoane sau instituţii interesate din afara Universităţii “Babeş-Bolyai”.

i. Mediatizarea activităţii pe internet, printr-un site (găzduit de cel al Universităţii), în care se vor furniza informaţii aduse la zi despre obiectivele, organizarea, membrii centrului, rezultatele proiectelor de cercetare, publicaţii recente, manifestări ştiinţifice organizate etc.

 

CAP. III. Servicii

 

Art 1. Formare iniţială*

Workshop-uri pe teme de larg interes

Consultanţă individuală

Mentorat (supervizare)

Cursuri de socializare a noilor angajaţi

(*Formare inițială- sesiuni formative elaborate și/sau adaptate cerințelor specifice ale cadrelor didactice aflate la început de carieră universitară)

 

Art 2. Formare continuă

Workshop-uri

Consultanţă individuală: consultanţă în interpretarea rezultatelor evaluării cursurilor şi predării; consultanţă în analiza materialelor şi suporturilor de curs (syllabus, materiale didactice, instrumente de evaluare); asistarea/ înregistrarea video a cursurilor.

Cursuri formare mentori

aCursuri deschise - susţinute de experţi naţionali şi internaţionali

b. Recunoaşterea şi recompensarea excelenţei în predare

Organizarea de concursuri şi competiţii – granturi de cercetare, profesorul anului

c. Cercetare şi diseminarea rezultatelor cercetării

 

CAP. IV. Resurse materiale şi financiare

Art. 1. Mijloacele utilizate de Centru sunt  puse la dispoziţie de Universitatea “Babeş-Bolyai” şi de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (locaţia şi dotările informatice deja existente). Veniturile, bunurile imobile şi mobile ce sunt utilizate de  CIPI, în conformitate cu prevederile legale, se constituie în patrimoniu al Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, contribuind la realizarea scopurilor prevăzute în statut şi se înregistrează în gestiunea instituției.

Art. 2. Finanţarea:

a. fonduri provenite din proiecte naţionale şi internaţionale;

b. venituri realizate din activităţi de formare, consultanţă adresate clienţilor externi.

c. sponsorizări şi donaţii.

Art. 3. Resursele se vor putea utiliza pentru:

a.dezvoltarea bazei materiale utilizate de CIPI, inclusiv prin achiziţia de cărţi, abonamente la periodice şi baze de date informatizate internaţionale;

b.remunerarea personalului angajat (inclusiv  plata cu ora) pentru realizarea contractelor;

c.acoperirea cheltuielilor pentru unităţile componente;

d.organizarea de manifestări ştiinţifice proprii Centrului sau implicarea în organizarea unor astfel de manifestări; organizarea de conferinţe, invitarea unor personalităţi internaţionale în domeniu;

e.premii pentru recompensarea excelenţei în predare;

f.contribuţii la proiecte şi programe în colaborare, naţionale şi internaţionale;

g.editarea de carte universitară;

h.dezvoltarea şi administrarea site-ului CIPI;

i.burse de cercetare şi instruire;

j.taxe de participare la manifestări profesional-ştiinţifice.

 

CAP. V. Principii de organizare şi funcţionare

Art. 1. Echipa de experţi

Personalul permanent al CIPI este constituit din cadre didactice universitare şi cercetători în domeniul psiho-pedagogiei şi didacticii universitare cu statut de experţi formare şi/sau consultanţi experţi.

Colaboratorii CIPI sunt selectaţi din rândul cadrelor universitare din toate facultăţile universităţii, pe baza unor criterii profesionale în prealabil stabilite.

 

Art. 2. Conducerea CIPI

CIPI este condus de un cadru didactic universitar, având calitatea de director împreună cu un Consiliu de conducere.

Directorul centrului este numit de către rectorul Universității Babeș Bolyai la propunerea CFCIDFR.

Consiliul de conducere este alcătuit din director si 2-3 persoane, cadre didactice universitare care au atât atribuții administrative  la nivelul centrului, cât și responsabilități privind formarea profesională a CDU.

Politica financiară a CIPI va fi propusă de către conducerea centrului și aprobată de către Consiliul de Administrație al UBB și, respectiv, Senatul UBB

Atribuţiile Directorului Centrului:

a. reprezintă Centrul în faţa conducerilor Facultăţilor, a Rectoratului Universităţii “Babeş-Bolyai”, precum şi în relaţia cu alte instituţii similare din ţară  şi străinătate;

b. prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie situaţia economico-financiară, ştiinţifică şi profesională a întregii activităţi în faţa Conducerii Universităţii şi a propriului colectiv;

c. stabileşte cadrul administrativ al Centrului;

d. răspunde de strategia de elaborare şi dezvoltare a programelor de formare;

e. răspunde de strategia de cercetare ştiinţifică;

 

Art. 3. Activitatea administrativ- secretarială

Atribuţiile Secretarului:

a. îndeplineşte toate activităţile de secretariat;

b. răspunde de evidenţa cursanţilor, mediatizarea programelor de formare, pregătirea suportului logistic necesar activităţilor Centrului.

c. în îndeplinirea acestor activități, secretarul va fi secondat de către asistentul de proiect (proiecte POSDRU, proiecte CNCSIS etc.)

 

CAP. VI. Dispoziţii finale

Art. 1. Modificările sau completările prezentului Statut se fac la propunerea Directorului CIPI şi cu acordul Senatului Universităţii “Babeş-Bolyai”. 

Print Email